پايگاه بررسی امکانات مجموعه برنامه های يکتاوب

Evaluation website for Yektaweb Systems

 

دموی اول - نشریه دو زبانه

دموی دوم - نشریه فارسی

دموی سوم - نشریه انگلیسی

 

دموی چهارم - نشریه دو زبانه

دموی پنجم - نشریه فارسی

دموی ششم - نشریه انگلیسی

 

برای دریافت نام کاربری و رمز عبور می توانید نام و عنوان سازمان

و سمت اجرایی خود را به نشانی yektaweb@gmail.com ارسال نمایید.